top of page
Hardbass on Foot
Hardbass on Foot

vr 26 aug

|

Leiden

Hardbass on Foot

Tijd en locatie

26 aug 2022, 20:00 – 22:00

Leiden, Garenmarkt, 2311 PJ Leiden, Nederland

Over het evenement

Statement ‘Hardbass on foot’

[English below]

Geschreven door: Onbeschoft, 19-08-2022

Op 26 Augustus 2022 tussen 20:00 en 22:00 organiseert Onbeschoft een ‘Hardbass on foot’, het vervolg op de ‘Tekno on foot’.

Het evenement is volledig op donatie en alle winst zal naar de volgende organisaties gaan:

Het concept is hetzelfde als de vorige keer. We zetten een speaker op een bakfiets en gaan daarmee feestend door de stad. We hebben first aid-kits, drankjes en wat snacks (op donatie) aanwezig in de bakfiets voor wie wil. Ook zullen er, afhankelijk van de opkomst, één of meerdere verkeersregelaars zijn. Deze mensen en de bestuurder van de bakfiets zijn ook je aanspreekpunten met de organisatie, ook in het geval dat de politie op locatie is. Je kunt de politie dus altijd doorverwijzen naar deze mensen als ze met je willen praten.

We zullen een hardbass-playlist draaien terwijl we van de Garenmarkt in Leiden naar ’T Joppe in Warmond zullen lopen. Zoals we in ons vorige statement hebben laten weten zijn de “on foot”-feestjes niet alleen feestjes maar ook protesten. Zoals je misschien gemerkt hebt aan het logo van deze keer is deze gefocust op oorlog. We hebben de afgelopen maanden een heleboel Oekraïense vlaggen gezien in solidariteit met Oekraïne. Dit is begrijpelijk maar wij willen graag een alternatief op tafel leggen. Wij hebben namelijk het gevoel dat de solidariteit met Oekraïne heeft geresulteerd in onkritische, onvoorwaardelijke steun.

Wij willen daarom een ander, anarchistisch perspectief boven tafel brengen. Nu is het natuurlijk een situatie waar veel nuance aan zit. Daarom willen we jullie wat lees- en kijkvoer geven om deze nuance waarde aan te doen.

Deze video van Vice over het uitgaansleven in de oorlogszone is een unieke kijk op de situatie vanuit het oogpunt van de mensen daar. 

https://www.youtube.com/watch?v=PmRNRjEkWUk

Verder raden wij alle artikelen van CrimeThinc over de oorlog aan. Met name de artikelen over de anarchistische anti-oorlog organisaties in Rusland vinden wij interessant. https://nl.crimethinc.com/tags/ukraine

Wij staan daarom ook solidair met alle mensen die onderworpen zijn aan zowel de Oekraïense overheid, als de Russische overheid. Wij zijn anti-staat; anti-oorlog; anti-militarisatie; anti-grenzen; anti-imperialistisch en anti-wapenindustrie.

In lijn met deze standpunten draaien wij daarom ook Hardbass. Deze muziekstroming is ontstaan uit de gopnik-cultuur in Rusland, maar is populair in veel Slavische en/of Russischsprekende landen. Ook in Nederland slaat Hardbass tegenwoordig steeds meer aan, vermoedelijk door de gelijkenis tussen Hardbass en de van origine Nederlandse Hardstyle. Wij vinden het daarom gepaste muziek om te draaien. Deze muziek is het levende bewijs dat muziek sterker is dan dat grenzen zijn. In onze ogen is met deze blik naar de muziek kijken een verademing van de eeuwige stroom aan nationalistische propaganda. MUSIC NOT BOMBS!

Desalniettemin zullen wij geen politionele acties starten als mensen een Oekraïense vlag of een Russische vlag mee nemen naar de Hardbass on foot. We weten dat er in dit soort situaties veel emoties komen kijken, zeker als het jezelf, familie of vrienden betreft. Iedereen is welkom.

Wel willen we wat suggesties doen:

Als je, net als ons, liever niet een kant kiest in dit conflict maar wel solidair wil staan met de slachtoffers van de oorlog, aan welke kant dat ook moge zijn. Breng dan je favoriete anarchistische vlag. In het bijzonder zijn de zwarte vlag en de makhnovistische vlag behoorlijk geschikt voor deze gelegenheid.

Ook zouden we willen vragen met een open houding gesprekken aan te gaan met de mensen die “aan de andere kant van de oorlog” staan, als jullie daar behoefte aan hebben. Probeer het als een gelegenheid een respectvol en vreedzaam gesprek met iemand daarover te hebben en je te realiseren dat jullie toch uiteindelijk op hetzelfde feest staan, met dezelfde muziek en jullie niet elkaars vijand zijn. Probeer de persoon tegenover je los te zien van hun overheid.

Hopelijk tot dan!

Juridische informatie:

In ons vorige statement hebben we het hele proces van onze vergunningen en meldingen staan. We zullen deze volledig aan het einde van deze tekst plakken, maar hier is de korte samenvatting:

Vergunning bij gemeente:

Niet verplicht voor kleine, bewegende evenementen. Niet verplicht voor demonstraties.

Melding bij gemeente:

Verplicht. Wordt ons onmogelijk gemaakt door het digitaal portaal van gemeente. Deze is ongrondwettelijk omdat wij deze als politiek evenement/ demonstratie niet kunnen gebruiken, ook al staat het recht op demonstreren in de grondwet. Ook zit er een belachelijk lange termijn op, van 56 dagen, die het ‘de normale mens’ nodeloos moeilijk maakt om evenementen in de openbare ruimte te organiseren. (Zie onderaan voor foto’s)

Melding bij politie:

Niet verplicht. Wel wordt dit als ‘normaal’ gezien om wel te doen. Echter, zijn wij hier principieel op tegen.

Verkoop-vergunning:

Het evenement en al onze drankjes en snacks zijn op donatie. Wij verkopen dus niks. Daarom is dit niet verplicht. Eigen drankjes en snacks meenemen is natuurlijk toegestaan.

Illegale activiteiten:

Verder zij wij ook niet van plan om tijdens het feest aan illegale activiteiten deel te nemen. Er zal daarom geen arrestantengroep zijn. Als je als gast toch illegale activiteiten doet, doe dat dan op eigen risico.

Route en toegankelijkheid:

Dit is de route voor komende vrijdag. We beginnen op de Garenmarkt in Leiden en zullen tussen 21:30 en 22:00 eindigen bij ‘T Joppe in Warmond.

De route is voor het grootste gedeelte rolstoeltoegankelijk. Er zijn twee plekken waar je mogelijk wat hulp nodig zal hebben door de steilheid van de bruggen. Daarom raden we je aan om een buddy mee te nemen of ons even een berichtje te sturen via DM of e-mail (onbeschoftdistro@gmail.com).

Volledig statement en foto’s:

Onbeschoft organiseert dit als zowel als een feest als een protest. Onbeschoft vindt dat plezier en amusement tot op een ongezond niveau is gecommercialiseerd en geprivatiseerd. We worden weggedrukt in bars, cafes en festivals waar we steeds meer en meer worden leeggetrokken voor ons geld. Wij vinden dat er meer ruimte voor plezier in de openbare ruimte moet zijn, zonder winstmotief. Gebruik van de openbare ruimte voor amusement zou zonder vergunningen, torenhoge onnodige kosten en nodeloze bureaucratie moeten zijn. Wij hopen met dit feest hier een directe verandering in te kunnen aanbrengen.

In lijn met onze normen en waarden hebben we daarom geen vergunning aangevraagd en de politie niet op de hoogte gesteld van dit feest/protest. Dit is namelijk niet wettelijk verplicht om te doen. Wij zijn een bewegend feest, waardoor we nergens langer dan een paar minuten voor geluidsoverlast zullen zorgen. Een vergunning is daarom niet verplicht.

Wel is het verplicht om een melding te maken van een evenement. Helaas hebben wij dat niet kunnen doen. De redenen hiervoor kun je zien in de afbeeldingen hieronder van het evenementen-portal van de gemeente leiden. Dit is een goede illustratie van hoe moeilijk het de gewone mens (in tegenstelling tot alle instituten en studentenverenigingen) wordt gemaakt om een evenement in de openbare ruimte te houden.

Ook kunnen wij, als politiek feest, niet deze portal gebruiken. Maar een demonstratie is niet verplicht om van tevoren te melden. We hebben namelijk het recht op demonstreren in de grondwet staan. Het Portal van de gemeente is dus ongrondwettelijk. Normaliter wordt het gezien als ‘common courtesy’ om de politie van tevoren op de hoogte stellen. Wij zijn van mening dat de politie een verwerpelijke organisatie is en wij hun ‘hulp’ niet nodig zullen hebben. Buiten het feit dat het niet verplicht is, zullen wij ook vanuit politieke overtuiging de politie dus niet op de hoogte stellen.

Alles aan dit feest/demonstratie is dus legaal. Wij zijn ook niet van plan om tijdens het feest aan illegale activiteiten deel te nemen. Er zal daarom geen arrestantengroep zijn. Als je als gast toch illegale activiteiten doet, doe dat dan op eigen risico.

Er zullen verkeersregelaars te fiets aanwezig zijn. Mocht er politie ter plaatse zijn en vragen hebben kunnen zij met deze mensen in gesprek gaan. Ben je te gast en spreekt een agent je aan? Verwijs ze naar deze mensen.

[English]

Statement ‘Hard bass on foot’

Written by: Onbeschoft, 8/19/2022

On August 26, 2022 between 20:00 and 22:00 onbeschoft organizes a ‘Hardbass on foot’, the sequel to the ‘Tekno on foot’.

The event is entirely on donation and all profits will go to the following organisations:

– Avtonom (Russia) https://avtonom.org/en

– Revdia (Ukraine) http://revdia.org

– ABC belarus (Belarus) https://abc-belarus.org/?p=13148&lang=en

The concept is the same as last time. We put a speaker on a cargo bike and use it to party through the city. We have first aid kits, drinks and some snacks (on donation) available in the cargo bike for those who want. Depending on the turnout, there will also be one or more traffic controllers. These people and the driver of the cargo bike are also your points of contact with the organization, even if the police are on location. So you can always refer the police to these people if they want to talk to you.

We will play a hardbass playlist as we walk from the Garenmarkt in Leiden to ’T Joppe in Warmond. As we stated in our previous statement, the “on foot” parties are not just parties but also protests. As you may have noticed from this time’s logo, it focuses on war. We have seen a lot of Ukrainian flags in solidarity with Ukraine in recent months. This is understandable, but we would like to put an alternative on the table. We feel that solidarity with Ukraine has resulted in uncritical, unconditional support.

We therefore want to bring out a different, anarchist perspective. It is of course a situation with a lot of nuance. That’s why we want to give you some reading and viewing material to add value to this nuance.

This video from Vice about nightlife in the war zone is a unique look at the situation from the point of view of the people there. 

https://www.youtube.com/watch?v=PmRNRjEkWUk

We also recommend all CrimeThinc articles about the war. We find the articles about the anarchist anti-war organizations in Russia particularly interesting.

https://nl.crimethinc.com/tags/ukraine

We therefore stand in solidarity with all people who are subject to both the Ukrainian government and the Russian government. We are anti-state; anti-war; anti-militarization; anti-borders; anti-imperialist and anti-weapon industry.

That is why we’ll play Hardbass, in line with these views. This music originated from the gopnik-culture in Russia, but is popular in many Slavic and/or Russian-speaking countries. Hardbass is also becoming more and more popular in the Netherlands these days, presumably due to the similarity between Hardbass and the originally Dutch Hardstyle. We therefore think it is appropriate music to play. This music is living proof that music is stronger than borders. In our view, looking at the music with this view is a breath of fresh air from the eternal stream of nationalist propaganda. MUSIC NOT BOMBS!

Nevertheless, we will not ‘play police’ if people bring a Ukrainian flag or a Russian flag to the Hardbass on foot. We know that there are many emotions involved in these situations, especially when it concerns yourself, family or friends. Everyone is welcome.

We would like to make some suggestions:

If, like us, you prefer not to take a side in this conflict but want to stand in solidarity with the victims of the war, on whichever side that may be. Then bring your favorite anarchist flag. In particular, the black flag and the Makhnovist flag are quite suitable for this occasion.

We would also like to ask that you open up conversations with the people who are “on the other side of the war” if you feel the need to do so. Try it as an opportunity to have a respectful and peaceful conversation with someone about it and realize that, after all, you are at the same party, with the same music, and you are not each other’s enemies. Try to separate the person in front of you from their government.

We hope to see you then!

Legal information:

In our previous statement we set out the entire process of our permits and notifications. We’ll paste these in full at the end of this text, but here’s the quick summary:

Permit at the municipality:

Not required for small, moving events. Not required for demonstrations.

Notification to municipality:

Mandatory. Is made impossible for us by the digital portal of the municipality. This is unconstitutional as we cannot use it as a political event/demonstration, while also having the right to protest in the constitution. There is also a ridiculously long deadline of 56 days, which makes it unnecessarily difficult for ‘normal people’ to organize events in public space. (See below for photos)

Notification to the police:

Not required. However, this is seen as ‘normal’ to do. Then again, we are against this on principle.

Sales permit:

The event and all our drinks and snacks are on donation. So, we don’t sell anything. Therefore, this is not mandatory. Bringing your own drinks is permitted, of course.

Illegal Activities:

Furthermore, we do not plan to participate in illegal activities. There will therefore be no Arrest-group. If you do engage in illegal activities as a guest, do so at your own risk.

Route and accessibility:

This is the route for next Friday. We start at the Garenmarkt in Leiden and will end at ‘T Joppe in Warmond between 21:30 and 22:00.

Most of the route is wheelchair accessible. There are two places where you may need some help due to the steepness of the bridges. That’s why we recommend that you bring a buddy or send us a message via DM or email (onbeschoftdistro@gmail.com).

Full statement and photos:

Onbeschoft organizes this as both a party and a protest. Onbeschoft thinks fun and entertainment has been commercialized and privatized to an unhealthy level. We are pushed away in bars, cafes and festivals where we are increasingly being drained for our money. We believe that there should be more space for fun in public space, without a profit motive. Use of public space for entertainment must be without permits, sky-high unnecessary costs and unnecessary bureaucracy. We hope to be able to make an immediate change in this with this celebration.

In line with our standards and values, we have therefore not applied for a permit and have not informed the police about this party/protest. This is not required by law to do. We are a moving party, so we will not cause any noise nuisance anywhere for more than a few minutes. A permit is therefore not required.

However, it is mandatory to report an event. Unfortunately, we were unable to do that. The reasons for this can be seen in the images below from the municipality’s event portal. This is a good illustration of how difficult it is for ordinary people (unlike all institutions and student associations) to hold an event in a public space.

Also, as a political event, we cannot use this portal. But a demonstration is not mandatory to report in advance. We have the right to protest written in the constitution. The Municipal Portal is thus unconstitutional. It is normally seen as ‘common courtesy’ to inform the police in advance. We believe that the police are a reprehensible organization and we will not need their ‘help’. We will therefore not inform the police for political reasons as well, besides the fact that it isn’t mandatory to do so.

Everything about this party/demonstration is legal. We also do not intend to participate in illegal activities during the party. There will therefore be no Arrest group. If you do engage in illegal activities as a guest, do so at your own risk.

There will be traffic controllers on bicycles. If the police are on site and have questions, they can talk to these people. Are you a guest and an officer speaks to you? Refer them to these people.

Tickets

  • Donatie

    Betaal wat je wilt
    Verkoop geëindigd op

Totaal

€ 0,00

Deel dit evenement

bottom of page